مصاحبه

حمید رسایی در جمع اصحاب رسانه گرگان
اگر در دوره قبل در تیم مذاکره کننده جاسوس پیدا می شد کسانی که امروز برجام را مانند گوساله سامری می پرستند تاکنون غوغا به پا میکردند اما امروز می بینیم در مقابل اتفاق به این مهمی چیزی نمی گویند.

با بزک می خواهند برجام را سرپا نگه دارند

متاسفانه با وجودیکه که همه به شکست برجام پی بردند اما سعی دارند آن را بزک کنند و هنوز نمی خواهند این واقعیت تلخ را بپذیرند.

برجام در تمام مسائل سیاسی و حقوقی دچار مشکل است  چرا که یک متن پر از ابهام است  از اینرو طرف آمریکایی هر طور که بخواهد آن را تفسیر می کند و کسی هم حق اعتراض ندارد.

سیاست ماشه ای در برجام

در این سیاست اگر طرف مقابل هم برجام را نقض کند و ما اعتراض کنیم باز هم کشور ما محکوم می شود چرا که اساسا حق اعتراضی برای آن در نظر نگرفته شده است.

همه شاهدیم با وجودیکه در چندین مورد رییس جمهو،ر رییس مجلس و وزیر امورخارجه  صراحتا اعلام کردند که نقض برجام صورت گرفته است  و اعلام کردند که برخوردد قاطع می شود اما در عمل نتوانستند کاری انجام دهند که البته طبق همان سیاست ماشه عملا نمی توانند کاری کنند.

مشاور مذاکرات هسته ای  دو شغله از آب در آمد!!

آیا این واقعیت کمی است کسی که مهمترین وظیفه آن دادن مشورت برای چگونگی رفع تحریمهای کشور بوده  جاسوس  از آب در آمده  و به حبس محکوم شده است ؟!

... ادامه مطلب

صفحات