شماره مطلب : 1670
زمان انتشار : 93/3/14 - 23:42 2014/6/4
رسایی درباره سفر نمایندگان به جام جهانی چه گفته بود

سند دیگری بر بیماری جماعت دلواپس

پاسخ مستدل و مستند به جوسازی چند سایت که از بودجه روابط عمومی یک صندوق دولتی مربوط به روستائیان ارتزاق می شوند، سبب شد تا این جماعت به نیرنگ دیگری متوسل شوند و با برش یک قسمت از مصاحبه ام ادعا کنند که رسایی قبل از این در سایتش ادعا کرده که استفاده از بودجه فوتبال برای سفر نمایندگان به جام جهانی تخلف است. 

این مغالطه در حالی است که بنده به صراحت در یادداشتم (اینجا) نوشته ام:

"روز اولي كه موضوع اعزام  به جام جهاني بر اساس وظيفه نظارتي مجلس مطرح شد، شرط كردم كه اين سفر در صورتي فايده دارد كه با هزينه مجلس باشد تا وظيفه نظارتي نمايندگي تحت تأثير رانت سفر قرار نگيرد."

همانطور که از تصریح دو متن مشخص است، نه تنها سخن بنده در طول این مدت تغییری نکرده بلکه نشان می دهد در این خصوص از ابتدا نظر ثابت و سالمی در خصوص سفر نمایندگان با اعتبارات بیرون از مجلس داشته ام.

برای آشنایی با این سایت های بیمار و دلواپس (اینجا) را کلیک کنید.
 

اضافه کردن دیدگاه جدید