شماره مطلب : 2286
زمان انتشار : 95/8/2 - 13:46 2016/10/23
صفدرحسینی ماهی 57/000/000 تومن می گرفت. اگر روزی 10ساعت کارکرد داشت، 1ساعتش در هفته میشه 190/000 تومن که 4 هفتش میشه 760/000 تومن. همچون کسی با یک ساعت کار، بیکار نیست.

همه ما سر کاریم

صفدرحسینی ماهی 57/000/000 تومن می گرفت. اگر روزی 10ساعت کارکرد داشت، 1ساعتش در هفته میشه 190/000 تومن که 4 هفتش میشه 760/000 تومن. همچون کسی با یک ساعت کار، بیکار نیست.

اضافه کردن دیدگاه جدید