شماره مطلب : 2298
زمان انتشار : 95/9/9 - 10:52 2016/11/29
سال۹۱ خانواده رفسنجانی و دادستانی بدلیل نطق رسایی درباره وضعیت پرونده مهدی هاشمی، از وی شکایت کردند! رسانه های این جریان شمشیرهایشان راعلیه او کشیدندو یادشان رفت که نماینده مصونیت دارد!
اما حالا همان جریان درباره اح1اریه محمد صادقی، یادش افتاده که نماینده مصونیت دارد حتی در برابر اتهاماتی که مربوط بدوره نمایندگی نباشد! قانون در قاموس این جماعت، براساس پذیرش اصول قبیله تعریف میشود والا قلمهایشان علیه تو خواهد بود
بازخوانی رفتار دوگانه رسانه های اعتدالی و اصلاحاتی

سال 91 نماینده بودن مصونیت نداشت؟!

سال۹۱ خانواده رفسنجانی و دادستانی بدلیل نطق رسایی درباره وضعیت پرونده مهدی هاشمی، از وی شکایت کردند! رسانه های این جریان شمشیرهایشان راعلیه او کشیدندو یادشان رفت که نماینده مصونیت دارد! اما حالا همان جریان درباره اح1اریه محمد صادقی، یادش افتاده که نماینده مصونیت دارد حتی در برابر اتهاماتی که مربوط بدوره نمایندگی نباشد! قانون در قاموس این جماعت، براساس پذیرش اصول قبیله تعریف میشود والا قلمهایشان علیه تو خواهد بود

اضافه کردن دیدگاه جدید