شماره مطلب : 2310
زمان انتشار : 95/9/18 - 00:11 2016/12/8
اگر ادعای ما دروغ است اسنادش را منتشر کنید
درحالیکه قاعده عقلی میگوید: والبینة علی المدعی
شما اگر راست میگویید بایدثابت کنید

استدلال ازجنس کانال ضدانقلاب:

اگر ادعای ما دروغ است اسنادش را منتشر کنید درحالیکه قاعده عقلی میگوید: والبینة علی المدعی شما اگر راست میگویید بایدثابت کنید

اضافه کردن دیدگاه جدید