شماره مطلب : 2316
زمان انتشار : 95/9/20 - 19:29 2016/12/10
سريع القلم(مشاور روحانی): اختلافات هسته اي  10درصد مشكل ما با غرب است/كم دقتي دستگاه ديپلماسي، باعث ايجاد انتظارات غيرواقعي و احساسي از برجام بود/نمایش برجام مهم‌تر از محتوای آن شد.

وقتی سریع القلم فاتحه کار ظریف را می خواند

سريع القلم(مشاور روحانی): اختلافات هسته اي 10درصد مشكل ما با غرب است/كم دقتي دستگاه ديپلماسي، باعث ايجاد انتظارات غيرواقعي و احساسي از برجام بود/نمایش برجام مهم‌تر از محتوای آن شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید