شماره مطلب : 2317
زمان انتشار : 95/9/20 - 19:32 2016/12/10
پیام روحانی عیدفطر۹۴: هم چرخ سانترفیوژ چرخید هم چرخ اقتصاد!

واقعیت اما: نه چرخ سانترفیوژ چرخید نه چرخ اقتصاد، فقط کمرجماعتی قر خورد وچرخید، آنهم با پرچمی روی سینه، یادت هست!

آقای روحانی، یادتان هست!

پیام روحانی عیدفطر۹۴: هم چرخ سانترفیوژ چرخید هم چرخ اقتصاد! واقعیت اما: نه چرخ سانترفیوژ چرخید نه چرخ اقتصاد، فقط کمرجماعتی قر خورد وچرخید، آنهم با پرچمی روی سینه، یادت هست!

اضافه کردن دیدگاه جدید