شماره مطلب : 2321
زمان انتشار : 95/9/30 - 03:27 2016/12/20
دستور پیگیری حقوقی نقض برجام وبرنامه ریزی برای مطالعه وساخت پیشران هسته ای درواقع سرکار گذاشتن مردم بعداز تمدید تحریمها وحتی موجب تحریم جدید است!

سیاست ماله در برابر سیاست ماشه !

دستور پیگیری حقوقی نقض برجام وبرنامه ریزی برای مطالعه وساخت پیشران هسته ای درواقع سرکار گذاشتن مردم بعداز تمدید تحریمها وحتی موجب تحریم جدید است!

اضافه کردن دیدگاه جدید