شماره مطلب : 2327
زمان انتشار : 95/10/2 - 00:21 2016/12/21
رسایی در دانشکده فنی به مناسبت ۹دی: خواص درفتنه ۸۸ سه دسته بودند، اهل تحمیل، اهل تردید و اهل تبصیر/ عده ای بدنبال تحمیل رای باطل خودبودند، عده ای با ایجاد تردید درمردم به آنها کمک کردند وعده ای عمار بودند. همان خواص اهل تحمیل و تردید درفتنه ۸۸ در برجام هم به دنبال تحمیل و تردید بودند و باز عده ای ایستادند وبصیرت افزایی کردند/ برجام سایه جنگ را روی کشور بیشتر کرد.
رسایی در دانشکده فنی

برجام سایه جنگ را بیشتر کرد

رسایی در دانشکده فنی به مناسبت ۹دی: خواص درفتنه ۸۸ سه دسته بودند، اهل تحمیل، اهل تردید و اهل تبصیر/ عده ای بدنبال تحمیل رای باطل خودبودند، عده ای با ایجاد تردید درمردم به آنها کمک کردند وعده ای عمار بودند. همان خواص اهل تحمیل و تردید درفتنه ۸۸ در برجام هم به دنبال تحمیل و تردید بودند و باز عده ای ایستادند وبصیرت افزایی کردند/ برجام سایه جنگ را روی کشور بیشتر کرد.

اضافه کردن دیدگاه جدید