شماره مطلب : 2331
زمان انتشار : 95/10/6 - 18:24 2016/12/26
قبل از شروع دادگاه، پوشه های اسنادی که دستم بود را به مهدی هاشمی و وکیلش نشان دادم و گفتم هر چه در 9 دی نوشته شده مستند بوده و شما هم بر همین اساس بعدا محاکمه و در حبس شدی. آقایان هم بنده را حواله به تقوا و ترس از خدا  دادند. یاد این بیت عبید زاکانی افتادم «مژدگاني که گربه تائب شد.»

دادگاه آغاز شد و قاضی قصد داشت توصیه به تقوا و سازش کند که مهدی هاشمی گفت: «نیازی نیست. من همین که توانستم به بهانه این دادگاه، سه روز مرخصی بگیرم، برایم کافی است. از شکایتم صرف نظر کردم و برگه رضایتش را امضا کرد.»

رسایی: دادگاه شکایت مهدی هاشمی از من شروع نشده، پایان یافت!

قبل از شروع دادگاه، پوشه های اسنادی که دستم بود را به مهدی هاشمی و وکیلش نشان دادم و گفتم هر چه در 9 دی نوشته شده مستند بوده و شما هم بر همین اساس بعدا محاکمه و در حبس شدی. آقایان هم بنده را حواله به تقوا و ترس از خدا دادند. یاد این بیت عبید زاکانی افتادم «مژدگاني که گربه تائب شد.» دادگاه آغاز شد و قاضی قصد داشت توصیه به تقوا و سازش کند که مهدی هاشمی گفت: «نیازی نیست. من همین که توانستم به بهانه این دادگاه، سه روز مرخصی بگیرم، برایم کافی است. از شکایتم صرف نظر کردم و برگه رضایتش را امضا کرد.»

اضافه کردن دیدگاه جدید