شماره مطلب : 2351
زمان انتشار : 95/11/2 - 15:04 2017/1/21
حق الناس یعنی آتشنشان
چندثانیه دیرتر به آتش برسد،
مالی وجانی درآتش بسوزد،
او برای اطفای آتش
به دل حادثه بزند و برنگردد
ومن مانع او شده باشم،
بخاطر ثبت عکس یا فیلم!

حق الناس

حق الناس یعنی آتشنشان چندثانیه دیرتر به آتش برسد، مالی وجانی درآتش بسوزد، او برای اطفای آتش به دل حادثه بزند و برنگردد ومن مانع او شده باشم، بخاطر ثبت عکس یا فیلم!

اضافه کردن دیدگاه جدید