شماره مطلب : 2355
زمان انتشار : 95/11/2 - 16:16 2017/1/21
جهان‌ سومی آن کودک آرزو به دل نیست بل آن کسی است که سرمایه‌ ملی خود را با هواپیما عوض می کند واین معامله را پیروزی بزرگ می نامند!

جهان سومی کیست؟

جهان‌ سومی آن کودک آرزو به دل نیست بل آن کسی است که سرمایه‌ ملی خود را با هواپیما عوض می کند واین معامله را پیروزی بزرگ می نامند!

اضافه کردن دیدگاه جدید