شماره مطلب : 2378
زمان انتشار : 96/3/8 - 13:48 2017/5/29
سریال تقابل فکری حسن روحانی با آموزه های دینی و مبانی فکری امام خمینی و امام خامنه ای ادامه دارد. همین چند هفته قبل بود که حسن روحانی درباره جایگاه زن و خانواده جمله ای بر زبان آورد که تنها معنی آن تخفیف این جایگاه ارزشمند بود. وی گفت: «گذشت آن زمان که زن ها در خانه بمانند و خانه داری کنند.»

یک نمونه دیگر از تقابل اندیشه ای روحانی با امام خامنه ای

سریال تقابل فکری حسن روحانی با آموزه های دینی و مبانی فکری امام خمینی و امام خامنه ای ادامه دارد. همین چند هفته قبل بود که حسن روحانی درباره جایگاه زن و خانواده جمله ای بر زبان آورد که تنها معنی آن تخفیف این جایگاه ارزشمند بود. وی گفت: «گذشت آن زمان که زن ها در خانه بمانند و خانه داری کنند.»
 
سریال تقابل فکری حسن روحانی با آموزه های دینی و مبانی فکری امام خمینی و امام خامنه ای ادامه دارد. همین چند هفته قبل بود که حسن روحانی درباره جایگاه زن و خانواده جمله ای بر زبان آورد که تنها معنی آن تخفیف این جایگاه ارزشمند بود. وی گفت: «گذشت آن زمان که زن ها در خانه بمانند و خانه داری کنند.»
 
امروز اما در سالروز ولادت بانوی دو عالم، فاطمه زهرا (س) که به مقام زن و مادر اختصاص یافته، رهبر انقلاب در پاسخ به اعوجاج فکری غرب زدگانی که اینگونه فکر می کنند، فرمودند: «یکی از شئون و مشاغل حضرت فاطمه‌زهرا، نقش "مادری، همسری و خانه‌داری" است. برخی افراد با به رُخ کشیدن حرف های ناقص و پوچ غرب در خصوص نگاه اسلام به زن خدشه وارد می‌کنند. این فریفتگان غافل، خانه‌داریِ زن را تحقیر می‌کنند. خانه‌داری یعنی تربیتِ انسان، و تولید والاترین محصول و متاع عالم وجود یعنی بشر.»
 
این اولین بار نیست که این تقابل فکری و اندیشه ای رخ می نمایاند که پیش از این، بارها و بارها نمونه ای از این دست اتفاق افتاده است:
 
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ: ﺑﻪ این ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﺑﺪﺑﯿﻨﻢ.
ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ: در سیاست خارجی، خوش بینی و بدبینی معنا ندارد.
 
امام خامنه ای: ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
حسن ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ: ﮐﺠﺎﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺷﻮد.
 
امام خامنه ای: آیا تاریخ را اینطور می فهمید که امام حسین با دشمنان خدا مذاکره کرد! 
حسن روحانی: ما از عاشورا درس مذاکره می گیریم.
 
امام خامنه ای: مسئولان فرهنگی ﻧﮕﺬﺍﺭند ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ، ﺩﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻟﺠﻦ ﻣﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪ.
حسن ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ: ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻭ ﻣﻤﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ، ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ می فهمند.
 
امام خامنه ای: ﮔﺎﻫﻰ ﺷﻨﯿﺪﻩ می شود ﮐﺴﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ می گویند، ﺁﻗﺎ ﻣﮕﺮ ﻣﺎ ﻣﻮﻇّﻔﯿﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ؟ ﺧﺐ ﺑﻠﻪ؛ ﻓﺮﻕ ﺣﺎﮐﻢ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺣﮑّﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ.
 
حسن ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ: ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻨﺪ، ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺯﻭﺭ ﻭ ﺷﻼﻕ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﺩ.
 
امام خامنه ای: ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺒﺮﻫﺎ ﻳﻚ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺍﺳﺖ، ﺍﮔﺮ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻭ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻣﻨﺒﺮﻫﺎﻱ ﻣﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻴﭻ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻱ نمی تواند ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻜﻨﺪ.
حسن ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ: ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﻴﺎم های ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺁﻣﺪﻩ، ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﭘﻴﺎﻡ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎﻱ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ، ﻣﻨﺒﺮﻫﺎﻱ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻭ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺁﻣﺪﻩ.
 
امام خامنه ای: کسانی که ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺌﻮﺭﯾﺰﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﺎﺯﺵ، ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻭ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺯﻭﺭﮔﻮﯾﺎﻥ، ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻃﻠﺒﯽ ﻣﺘﻬﻢ می کنند ﺧﯿﺎﻧﺖ می کنند ﻭ ﺩﺭﻭﻍ می گویند. ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻧﻈﺎﻡ ﺷﺮﻑ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺑﺸﺮ ﺍﺳﺖ.
حسن ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ: ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﭘﻨﺠﻪ ﺑﮑﺸﯿﻢ ﻭ ﺩﺍﯾﻤﺎ ﺳﺮ ﺟﻨﮓ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺣﯿﺎﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺭﮔﯿﺮی ها ﻭ ﺁﺷﻮﺑﻬﺎﺳﺖ.
 
امام خامنه ای: ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻟﻔﻆ "ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ" ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺴﺘﮑﺒﺮ ﻭ ﺯﻭﺭﮔﻮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﻨﺪﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ.
حسن ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ: ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ( 5+1 ) ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﮐﻨﯿﻢ.
 
این دولت و رئیس آن قطعا دولتی انحرافی است.
 

اضافه کردن دیدگاه جدید