شماره مطلب : 2381
زمان انتشار : 96/3/8 - 13:59 2017/5/29
 
- هر کس نامش روحانی باشد، روحانی نیست
+ کسی روحانی است که مرامش، روحانی باشد
 
- هر کس دغدغه شادی بابرگزاری کنسرت دارد، روحانی نیست
+ کسی که شادی صحیح را به مردم یاد بدهد، روحانی است
 
- هر کس که چشمش به کدخدا باشد، روحانی نیست
+ کسی که چشمش فقط به خدا باشد، روحانی است
 
- هر کس که شعارهای زیبا بدهد، روحانی نیست
+ کسی که به وعده هایش عمل کند و حداقل اگر نتوانست، صادقانه عذرخواهی کند، روحانی است
 
- هرکس اشرافی زندگی کند، روحانی نیست
+ کسی که با اشرافیت مبارزه کند، روحانی است
 
- هر کسی که ظاهرش روحانی باشد، روحانی نیست
+ کسی که باطنش روحانی باشد، روحانی است
 
- هر عمامه به سری، روحانی نیست
+ کسی که فکرش روحانی باشد، روحانی است

اضافه کردن دیدگاه جدید