شماره مطلب : 2395
زمان انتشار : 96/3/9 - 10:13 2017/5/30
وقتی حسن روحانی به این راحتی دروغ میگوید، بادیگر مراجعان به وزارت کشور که شرایط قانونی را ندارند واز ثبت نام آنها جلوگیری میشود چه فرقی دارد؟!

دروغگو، شرایط کاندیداتوری را ندارد

وقتی حسن روحانی به این راحتی دروغ میگوید، بادیگر مراجعان به وزارت کشور که شرایط قانونی را ندارند واز ثبت نام آنها جلوگیری میشود چه فرقی دارد؟!

اضافه کردن دیدگاه جدید