شماره مطلب : 2426
زمان انتشار : 96/3/10 - 13:18 2017/5/31
جناب! نمی توانید بازگردید، چون رفیق این کاره ای که با او عکس یادگاری می گرفتید، درحال حاضر به دلیل... در حبس و منتظر اجرای حکم ... است.
روحانی در بندرعباس: به دروغ و خرافه باز نمیگردیم :)

جناب! نمی توانید بازگردید...

جناب! نمی توانید بازگردید، چون رفیق این کاره ای که با او عکس یادگاری می گرفتید، درحال حاضر به دلیل... در حبس و منتظر اجرای حکم ... است.

اضافه کردن دیدگاه جدید