شماره مطلب : 2436
زمان انتشار : 96/3/16 - 10:12 2017/6/6
حساب توییتر رسایی بدلیل انتقاد از اظهارات روحانی و جهانگیری در مناظره، مسدود شد! این درحالی است که روحانی در فیلم انتخاباتی اش با نشان دادن توییت رسایی ادعا کرد که منتقدان آزادی بیان دارند. علی رغم پیگیری های بسیار این حساب هرگز باز نشد و پس از مدتی حمید رسایی با حساب دیگری در این صحنه مبارزه حضور یافت.

حساب توییتر رسایی مسدود شد!

حساب توییتر رسایی بدلیل انتقاد از اظهارات روحانی و جهانگیری در مناظره، مسدود شد! این درحالی است که روحانی در فیلم انتخاباتی اش با نشان دادن توییت رسایی ادعا کرد که منتقدان آزادی بیان دارند. علی رغم پیگیری های بسیار این حساب هرگز باز نشد و پس از مدتی حمید رسایی با حساب دیگری در این صحنه مبارزه حضور یافت.

اضافه کردن دیدگاه جدید