شماره مطلب : 2448
زمان انتشار : 96/3/16 - 11:46 2017/6/6
 ما امروز غروب، خانوادگی تکلیف عبادی سیاسی مان را انجام دادیم
پسرم آنقدر ذوق و شوق داشت به جای من در برگه رای نوشت: سید ابراهیم رئیسی

ادای تکلیف

ما امروز غروب، خانوادگی تکلیف عبادی سیاسی مان را انجام دادیم پسرم آنقدر ذوق و شوق داشت به جای من در برگه رای نوشت: سید ابراهیم رئیسی

اضافه کردن دیدگاه جدید