شماره مطلب : 2449
زمان انتشار : 96/3/16 - 11:49 2017/6/6
اما اینکه در نتیجه ظاهری چه کسی پیروز شده، به عدد و رقم هایی که در شبکه های مجازی دست به دست می شود دل نبندید و نا امید هم نشوید. رقابت تنگاتنگ سنگین است. هر احتمالی ممکن است...

ما پیروز شدیم، خدا را شکر

اما اینکه در نتیجه ظاهری چه کسی پیروز شده، به عدد و رقم هایی که در شبکه های مجازی دست به دست می شود دل نبندید و نا امید هم نشوید. رقابت تنگاتنگ سنگین است. هر احتمالی ممکن است...
 
حمید رسایی: انتخابات به پایان رسید مثل هر رقابت دیگر، مثل هر تلاش دیگر در این دنیا، مثل هر جنگ دیگری که بین حق و باطل رخ می دهد اما این که چه کسی پیروز است را نمی توان بر اساس نتیجه ظاهری تحلیل کرد. من فکر می کنم ما پیروز شدیم چون:
 
برای به دست آوردن آرای مردم دروغ نگفتیم
 
از امکانات دولتی برای تبلیغ خودمان استفاده نکردیم
 
به دروغ سازی های رسانه های بیگانه دل خوش نکردیم
 
برای تصاحب آرای مردم، وعده های داده شده را انکار نکردیم
 
پس از چهارسال به جای ارائه گزارش به مردم، آنها را از رقیب خود نترساندیم
 
با تاخیر در ارسال تعرفه رای، جلوی رای دادن مردم را نگرفتیم 
 
نظام اسلامی را متهم به 38 سال شکنجه و زندانی کردن نکردیم 
 
اما اینکه در نتیجه ظاهری چه کسی پیروز شده، به عدد و رقم هایی که در شبکه های مجازی دست به دست می شود دل نبندید و نا امید هم نشوید. رقابت تنگاتنگ سنگین است. هر احتمالی ممکن است...

اضافه کردن دیدگاه جدید