شماره مطلب : 2462
زمان انتشار : 96/3/20 - 08:53 2017/6/10
عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران: 2 میلیارد تومان ندادم از لیست امید خط خوردم!

پول کثیف، رای کثیف، شورایی کثیف، دولتی کثیف... نتیجه جریان سیاسی کثیفی است که برای قدرت، هر کاری می کند!

دو میلیارد تومان ندادم از لیست امید خط خوردم

عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران: 2 میلیارد تومان ندادم از لیست امید خط خوردم! پول کثیف، رای کثیف، شورایی کثیف، دولتی کثیف... نتیجه جریان سیاسی کثیفی است که برای قدرت، هر کاری می کند!

اضافه کردن دیدگاه جدید