شماره مطلب : 2475
زمان انتشار : 96/3/20 - 13:52 2017/6/10
دوگانه واقعی این موارد است که حزب اللهی ها نباید فراموش کنند:

حاضرم روسری ام را جلو بکشم ولی اختلاس نباشد.
آهای وزیر میلیاردی، چهل ماهه که گوشت نخریدم!

حاضرم روسری ام را جلو بکشم ولی اختلاس نباشد

دوگانه واقعی این موارد است که حزب اللهی ها نباید فراموش کنند: حاضرم روسری ام را جلو بکشم ولی اختلاس نباشد. آهای وزیر میلیاردی، چهل ماهه که گوشت نخریدم!

اضافه کردن دیدگاه جدید