شماره مطلب : 2479
زمان انتشار : 96/3/20 - 14:00 2017/6/10
روحانی امروز درمشهد: مسئولان باید نوکر مردم باشند
روحانی سال 91: کشور مدیر می خواهد نه نوکر
مردم: آقای روحانی برای مانه نوکر بودی نه مدیر! اما برای آمریکاییها...

کشور مدیر راستگو می خواهد نه نوکر دروغگو

روحانی امروز درمشهد: مسئولان باید نوکر مردم باشند روحانی سال 91: کشور مدیر می خواهد نه نوکر مردم: آقای روحانی برای مانه نوکر بودی نه مدیر! اما برای آمریکاییها...

اضافه کردن دیدگاه جدید