شماره مطلب : 2480
زمان انتشار : 96/3/20 - 13:01 2017/6/10
کانال ضد انقلابی مملکته هم به تحریف و دروغ پردازی درباره کلیپ منتشده شده از رسایی اعتراف کرد.

#رفتار_معاویه
#دولت_دروغ

اعتراف یک کانال ضد انقلابی در باره تحریف سخنان رسایی

کانال ضد انقلابی مملکته هم به تحریف و دروغ پردازی درباره کلیپ منتشده شده از رسایی اعتراف کرد. #رفتار_معاویه #دولت_دروغ

اضافه کردن دیدگاه جدید