شماره مطلب : 2486
زمان انتشار : 96/3/20 - 13:12 2017/6/10
اعتراف مدیردولتی در رسانه وزارت کشور

به همین راحتی!
عذر می خواهید!

پس #حقوق_شهروندی چه شد؟
وقتی از برگزاری انتخابات عاجز هستید، چطور می خواهید مشکلات مردم را حل کنید؟!

اعتراف مدیر دولتی در رسانه وزارت کشور

اعتراف مدیردولتی در رسانه وزارت کشور به همین راحتی! عذر می خواهید! پس #حقوق_شهروندی چه شد؟ وقتی از برگزاری انتخابات عاجز هستید، چطور می خواهید مشکلات مردم را حل کنید؟!

اضافه کردن دیدگاه جدید