شماره مطلب : 2492
زمان انتشار : 96/3/20 - 14:53 2017/6/10
روحانی: بيش از ۴ميليون نفر پشت در ماندند.
وزير کشور: کمتر از ۱ميليون نفر پشت در ماندند.
معاون پارلماني: حدود ۳ميليون نفر پشت در ماندند.

بی کفایت ترین دولت در برگزاری انتخابات!

روحانی: بيش از ۴ميليون نفر پشت در ماندند. وزير کشور: کمتر از ۱ميليون نفر پشت در ماندند. معاون پارلماني: حدود ۳ميليون نفر پشت در ماندند.

اضافه کردن دیدگاه جدید