شماره مطلب : 2504
زمان انتشار : 96/3/22 - 12:00 2017/6/12
خاتمی در سال 69 مهدی نصیری (سردبیر وقت کیهان) را بعلت عدم پوشش خبر تجمع حزب الله علیه بدحجاب‌ها، روشنفکر و طرفدار فساد خطاب کرده!

رونوشت: جوجه اردک زشت، جهت نشر درکمپین آزادی پواشکی

جوجه اردک زشت

خاتمی در سال 69 مهدی نصیری (سردبیر وقت کیهان) را بعلت عدم پوشش خبر تجمع حزب الله علیه بدحجاب‌ها، روشنفکر و طرفدار فساد خطاب کرده! رونوشت: جوجه اردک زشت، جهت نشر درکمپین آزادی پواشکی

اضافه کردن دیدگاه جدید