شماره مطلب : 2512
زمان انتشار : 96/3/22 - 15:02 2017/6/12
 بخشهایی از ایران که در طول تاریخ به تاراج رفت، البته نه با جنگ بلکه با توافقنامه های دولتمردان ایرانی

عبرت آموز اینکه با این قراردادها می گفتند سایه جنگ از سر ایران برداشته شد!

سایه جنگ از سر ایران برداشته شد؟!

بخشهایی از ایران که در طول تاریخ به تاراج رفت، البته نه با جنگ بلکه با توافقنامه های دولتمردان ایرانی عبرت آموز اینکه با این قراردادها می گفتند سایه جنگ از سر ایران برداشته شد!

اضافه کردن دیدگاه جدید