شماره مطلب : 2516
زمان انتشار : 96/3/22 - 15:27 2017/6/12
امام خمینی(ره) درتاریخ 16 آذر 66 وصیتنامه جدید خود را جهت نگه داری به مسئولان وقت کشور ارائه کردند. یکی از مهمترین بندهای اضافه شده، بند چهارم آن است.

وصیتنامه امام خمینی(ره)

امام خمینی(ره) درتاریخ 16 آذر 66 وصیتنامه جدید خود را جهت نگه داری به مسئولان وقت کشور ارائه کردند. یکی از مهمترین بندهای اضافه شده، بند چهارم آن است.

اضافه کردن دیدگاه جدید