شماره مطلب : 2540
زمان انتشار : 96/3/24 - 12:00 2017/6/14
علت در لاک بودن حسن روحانی چیست؟
چرا سخنان ساختار شکنانه بر لب جاری نمی کند؟
آیا روحانی منتظر عبور از مراسم تنفیذ است؟

بدون شرح !

علت در لاک بودن حسن روحانی چیست؟ چرا سخنان ساختار شکنانه بر لب جاری نمی کند؟ آیا روحانی منتظر عبور از مراسم تنفیذ است؟

اضافه کردن دیدگاه جدید