شماره مطلب : 2549
زمان انتشار : 96/3/30 - 12:40 2017/6/20
شما حقوقدان بودید و او حقوق خوار
شما مرد بودید و او نامرد !

شما حقوقدان بودید و او حقوق خوار

شما حقوقدان بودید و او حقوق خوار شما مرد بودید و او نامرد !
 
آن مرد تخریبتان کرد،
روی سینه اش زد و
گفت سرهنگ نیستم،
حقوقدانم، متخصصم
در امنیت ملی!
ولی تهمت زد
گفت موشکهایتان را
برای تخریب برجامم
عَلَم کردید!
برجام نحسش اما
مادر تحریمها را
به ارمغان آورد،
و موشکهایتان،
امنیت و آرامش را !
شما از حقوق ملت
دفاع کردید،
و او حقوق ملت را برد،
آن هم از نوع نجومی!
رها کنیم تعارفات را
شما حقوقدان بودید
و او حقوق خوار
شما مرد بودید
و او نامرد !

 

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید