شماره مطلب : 2678
زمان انتشار : 96/8/6 - 11:15 2017/10/28
 آیابهتر نیست رییس میراث فرهنگی بجای رونمایی ازپلاک خانه پدری روحانی ازخانه شخص وی رونمایی کند! خانه رییس جمهور کجا و چندمتر است و چندده میلیارد ارزش دارد؟
پیشنهاد به میراث فرهنگی

از خانه حسن روحانی رونمایی کنید

آیابهتر نیست رییس میراث فرهنگی بجای رونمایی ازپلاک خانه پدری روحانی ازخانه شخص وی رونمایی کند! خانه رییس جمهور کجا و چندمتر است و چندده میلیارد ارزش دارد؟

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید