شماره مطلب : 2751
زمان انتشار : 96/9/7 - 10:55 2017/11/28
سخنرانی حمید رسایی
 با موضوع "فرجام برجام"

سالن چمران، دانشکاه همدان

جلسه ای که از ابتدا با حاشیه شروع شد
وقتی رسایی هم شعار درود بر خاتمی سر داد!
سخنرانی حمید رسایی

فرجام برجام

سخنرانی حمید رسایی با موضوع "فرجام برجام" سالن چمران، دانشکاه همدان جلسه ای که از ابتدا با حاشیه شروع شد وقتی رسایی هم شعار درود بر خاتمی سر داد!

صوت ها

اضافه کردن دیدگاه جدید