شماره مطلب : 2781
زمان انتشار : 96/9/26 - 17:32 2017/12/17
مراسم دانشجویی بمناسبت ۱۶ آذر
پردیس علوم دانشگاه تهران

سخنرانی حمید رسایی 
موضوع: انقلاب زدایی از دانشگاه

فایل_فشرده

چه کسانی مخالف ورود دانشجو به مباحث سیاسی هستند
مراسم دانشجویی بمناسبت ۱۶ آذر

انقلاب زدایی از دانشگاه

مراسم دانشجویی بمناسبت ۱۶ آذر پردیس علوم دانشگاه تهران سخنرانی حمید رسایی موضوع: انقلاب زدایی از دانشگاه فایل_فشرده چه کسانی مخالف ورود دانشجو به مباحث سیاسی هستند

صوت ها

اضافه کردن دیدگاه جدید