شماره مطلب : 2811
زمان انتشار : 96/10/9 - 14:39 2017/12/30
 مردمی که دولتمردانی با حقوقهای نجومی، زندگی اشرافی، شکمهای برآمده و ثروت های هزار میلیاردی می بینند در حالی که بار مشکلات روی دوش آنهاست، به اعتراض رو خواهند آورد. اعتراضات خیابانی این روزها در چند شهر مثل مشهد، برخلاف فتنه سال ۸۸ با زیرساخت سیاسی نیست، درست مثل اعتراضات چند شهر در دولت سازندگی.

هاشمی به سیاستهای پولی غرب اعتماد کرد و تورم ۴۸ درصدی به ارمغان آورد و روحانی  به برجام و کدخدا اعتماد کرد، دستآوردش شد رکود کمرشکن و تورم، هر دو با هم!

این تجمعات مورد قبول نیست، مردم به جای اعتراض خیابانی باید در شیوه انتخاب شان در انتخابات های مجلس و ریاست جمهوری تجدید نظر کنند.

روحانی چه می کند؟

مردمی که دولتمردانی با حقوقهای نجومی، زندگی اشرافی، شکمهای برآمده و ثروت های هزار میلیاردی می بینند در حالی که بار مشکلات روی دوش آنهاست، به اعتراض رو خواهند آورد. اعتراضات خیابانی این روزها در چند شهر مثل مشهد، برخلاف فتنه سال ۸۸ با زیرساخت سیاسی نیست، درست مثل اعتراضات چند شهر در دولت سازندگی. هاشمی به سیاستهای پولی غرب اعتماد کرد و تورم ۴۸ درصدی به ارمغان آورد و روحانی به برجام و کدخدا اعتماد کرد، دستآوردش شد رکود کمرشکن و تورم، هر دو با هم! این تجمعات مورد قبول نیست، مردم به جای اعتراض خیابانی باید در شیوه انتخاب شان در انتخابات های مجلس و ریاست جمهوری تجدید نظر کنند.

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید