چند رسانه ای

فیلم

تذکر شفاهی رسایی در صحن علنی
مهدی هاشمی سال ۸۴ نگران چه بود که هاشمی را به گریه انداخت
افتضاحی دیگر برای رسانه های مدعی آزادی بیان
پاسخ رسایی به توهین امروز هاشمی نسبت به نمایندگان مجلس
واکنش جالب BBC نسبت به توقیف 9 دی
در آستانه صدور حکم م - ه
حاشیه جالب جلسه سخرانی نماینده تهران در دانشکده حقوق
بررسی مستند ادعای وزیر اقتصاد در روز سئوال مربوط به بورس
فیلم جلسه سئوال رسایی از طیب نیا درباره سقوط بورس
تذکر رسایی خطاب به روحانی در مجلس

صفحات