چند رسانه ای

فیلم

انتقاد رسایی از لغو برنامه منتقدین در دانشگاه ها
رسایی در تذکر شفاهی:
گزارش سئوال جنجالی رسایی از وزیر نفت در باره گریه روحانی / صحن علنی امروز مجلس

صفحات